ȘCOALA #pebune PENTRU ELEVI

SCOP

Principalele puncte ale modelului de reformă educațională propus de PACT sunt următoarele: A) elevii, în mod autentic, devin protagoniştii principali ai demersului educaţional, care îi vizează în mod direct. B) modelul pune în fapt, în mod autentic, principiul descentralizării curriculare la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar; C) elevii parcurg mult mai puţine discipline evaluate în fiecare semestru; D) elevii pot opta şi pentru discipline "neevaluate" (în sensul că notele la aceste discipline nu intră în calculul mediilor semestriale); mesajul transmis: "dacă vrei, poţi alege şi alte discipline, care să-ţi lărgeasca orizontul cunoaşterii universale; ele nu intră la medii, dar suntem bucuroşi să-ţi oferim oportunităţi de dezvoltare, dacă eşti interesat!"; E) în fiecare semestru, elevii parcurg o combinaţie echitabilă din discipline obligatorii şi discipline la alegerea lor, din oferta scolii; F) elevii învaţă să opteze şi să-şi asume consecinţele deciziilor care îi privesc direct; G) încetează existenţa "claselor-plutoane", cu dinamica internă blocată pe cicluri de învăţământ (aproximativ aceiaşi 25-30 colegi de clasă, dintr-a V-a A, B, C... până într-a VIII-a A, B, C... şi, respectiv, dintr-a IX-a A, B, C... până într-a XII-a A, B, C...) -- acestea se înlocuiesc cu grupele/ clasele constituite flexibil pe discipline, cu dinamică semestrială (aceiaşi 25-30 colegi la disciplinele obligatorii; alţi minimum 11 colegi diferiţi, la disciplinele la alegerea elevilor, din oferta şcolii). Acesta reprezintă un model mult mai adecvat realităţii societăţii actuale, cu contexte mult mai deschise şi mai rapid schimbătoare în privinţa echipelor de lucru;  H) dispar profilurile "uman" şi "real" – acum ele sunt întreţinute artificial şi constrâng, în loc să ajute la o dezvoltare reală a adolescenţilor, potrivit aspiraţiilor proprii, descoperite în ritmul specific al fiecăruia în parte.

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Reînvierea liceelor tehnologice

Extinderea unităților de învățământ profesional și tehnic a liceelor tehnologice: Polonia a obținut în ultimii ani rezultate impresionante în educație (cu performanțe peste media OECD) prin reforma sistemului și introducerea mai multor opțiuni pentru elevi. Rata de părăsire timpurie a școlii poate fi scăzută dacă sistemul școlar oferă un set mai mare de opțiuni pentru elevi cu competențe și înclinații diferite. Aceasta ar presupune printre altele extinderea unităților de învățământ profesional și tehnic și a liceelor tehnologice, sau crearea de noi facilități acolo unde există cerere.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Educație pentru democrație

Educatia juridica si etica trebuie să devină o materie obligatorie în curicula studiilor pre-universitare și să constituie o platforma de conștientizare a tinerilor cu privire la drepturile și îndatoririle pe care le au ca cetățeni. Schimbarea paradigmelor privind sistemul de justiție în România poate fi realizată prin schimbarea mentalităților cu privire la implicarea cetățenilor și respectarea legii la nivel individual și la nivelul comunității. Iar aceste demersuri pot fi realizate eminamente prin puterea exemplului și prin educație.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Educație pentru sănătate

Conștientizarea populației tinere, prin introducerea materiei obligatorii de educație pentru sănătate în curricula de învățămant la nivel preuniversitar (prevenirea fumatului, educație sexuală etc.).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Orientare pe IT

Stimularea universităților cu specific IT în a se implica în predarea de cursuri opționale specializate în timpul liceului;


Crearea unor burse speciale pentru elevii și studenții cei mai performanți din domeniul IT&C;


Crearea de școli profesionale și/sau de meserii care să ofere un curriculum stabilit pe baza cerințelor companiilor interesate de angajarea celor care promoveaza cursurile;


Integrarea unui modul de programare la materia IT&C din timpul liceului, indiferent de specializarea elevilor;


Actualizarea programelor școlare de informatică pentru a se lucra cu soft-urile și limbajele de programare cele mai moderne.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Exemplu orar gimnaziu

Exemplu de orar gimnazial – orar săptămânal cu 7 discipline evaluate semestrial (disciplinele obligatorii D1/D4 – 4 ore/săptămână; disciplinele D5/D7 – 3 ore/săptămână; TOTAL ore / săptămână: 25)

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Exemplu orar liceu

Exemplu de orar liceal – orar săptămânal cu 8 discipline evaluate semestrial (disciplinele obligatorii D1-D6 – 4 ore/săptămână; disciplinele opționale D7-D8 – 3 ore/săptămână; TOTAL ore / săptămână: 30)

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

8 discipline

  1. Pe parcursul liceului, în fiecare semestru, liceenii vor avea de studiat 8 discipline evaluate prin note ce intră în calculul mediilor semestriale/ anuale;
  2. Fiecare disciplină de studiu va fi acoperită timp de 3 sau 4 ore pe săptămână;
  3. Din cele 8 discipline de studiu vor exista cele care sunt obligatorii si care fac parte din trunchiul comun. Un exemplu ar fi 5 materii obligatorii în clasa a IX-a, 4 în clasele a X-a şi a XI-a și 3 în clasa a XII-a. Recomandările de discipline obligatorii ar fi limba și literatura română, matematica, educația fizică, istoria, geografia și o limbă străină;
  4. Disciplinele opționale ar trebui alese de elevi din opțiunile oferite de fiecare școală în parte. Un grup ar trebui să fie constituit din cel puțin 12 elevi și cel mult 25.
  5. Elevii care doresc să studieze mai mult de 8 discipline vor avea opțiunea să facă acest lucru, dar evaluările nu vor intra în calculul mediilor semestriale și/ sau anule. În schimb, evaluarea se face pe baza de portofoliu, stabilit de fiecare profesor în funcție de specificul disciplinei.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Discipline la alegere

Parcurgerea, la alegere, a unui număr de discipline din ofertele şcolilor, ale căror evaluări nu intră în calculul mediilor semestriale/ anuale – de exemplu, 2-4 discipline semestrial, în afara programului obligatoriu.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Grupe mixte

Stabilirea unui efectiv minim de 12 elevi pentru desfăşurarea pe grupe a unora dintre disciplinele la alegerea elevilor.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Alocare inteligentă

Alocarea unui număr de ore pe săptămână aproximativ egal pentru fiecare disciplină evaluată – de exemplu, între 3-5 ore săptămânal.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Evaluare

Parcurgerea, în fiecare semestru şcolar, a unui număr de discipline ale căror evaluări intră în calculul mediilor semestriale – de exemplu, între 6-8, în funcţie de nivelurile învăţământului şcolar.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Decizia la familie

Introducerea deprinderii de a decide şi de asumare a consecințelor și costurilor deciziilor luate în privința alegerii disciplinelor de studiu evaluate, prin stabilirea unui raport echitabil între numărul disciplinelor obligatorii şi numărul disciplinelor la alegerea elevilor, din ofertele şcolilor, cu scăderea progresivă a proporţiei disciplinelor obligatorii către anii terminali ai învăţământului liceal.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Plan Cadru 20 - 30

Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru este cuprins între maxim 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar şi maxim 30 de ore pe săptămână pentru învăţământul gimnazial, respectiv liceal.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?