PENTRU APLICANȚII LA FONDURI UE

SCOP

Comisia Europeană impune, pe bună dreptate, condiții riguroase în folosirea fondurilor europene. Din păcate, autoritățile publice din România adaugă multe ale condiționalități/reguli/proceduri chiar și atunci când nu ne cere nimeni acest lucru. Se ajunge astfel la proceduri greoaie și lungi, și la o performanță slabă în sistem. Practic, se ajunge la rate de absorbție scăzute. Debirocratizarea fondurilor europene este imperativă.

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Fonduri pentru învățare pe parcursul vieții

Folosirea eficientă a fondurilor europene. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 va oferi peste 1.3 miliarde Euro pentru programe de învățare pe tot parcusul vieții și este important ca aceste fonduri să fie gestionate într-un mod judicios.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Evaluare impact

Dezvoltarea unui sistem performant de monitorizare și evaluare a programelor și proiectelor finanțate din fonduri europene. În ciclul de programare 2014-2020 se pune accentul nu doar pe rata absorbției, ci pe impactul efectiv al proiectelor finanțate. Pentru a putea raporta o situație cât mai exactă partenerilor europeni, Autoritățile de Management trebuie să gândească sisteme complexe de monitorizare și evaluare, bazate pe indicatori de tip SMART (specifici, măsurabili, accesibili, relevanți și ancorați în timp), colectați și centralizați într-un mod cât mai transparent.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Reforma AM-urilor

Regândirea împărțirii sarcinilor între Autoritățile de Management (AM) și Organismele Intermediare (OI) - AM-urile trebuie să joace un rol strategic, OI-urile trebuie să joace un rol operațional.


Agențiile de Dezvoltare Regională și-au dovedit eficiența în perioada de programare 2007-2013. Rolul lor ca Organisme Intermediare ar trebui extins și la alte programe în afară de Programul Operațional Regional. Totodată, AM-urile ar trebui să delege mai multe sarcini operaționale către OI-uri, intervenind doar acolo unde este strict necesar și asigurănd mai degrabă direcțiile strategice ale programelor operaționale.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Criterii de performanță

Implementarea unui sistem de criterii de performanță în cadrul Autorităților de Management și a Organismelor Intermediare, care să impună obținerea de rezultate și niveluri ridicate de eficiență în activitatea angajaților instituțiilor implicate în managementul fondurilor europene. Această măsură va avea rolul de responsabilizare a funcționarilor în domeniu, impunând plata cel puțin a unei părți din salariu în funcție de rezultatele obținute, dar și atragerea răspunderii personale în cazul evaluării și monitorizării proiectelor cu finanțare europeană. Măsura trebuie implementată în corelare cu un sistem atractiv de remunerare, pentru a asigura implicarea de personal calificat și competent, care să fie capabil de performanța cerută, în activitatea prestată. Efectele așteptate sunt:

  • Eficientizarea proceselor și procedurilor în managementul și absorbția fondurilor europene;
  • Reducerea timpilor de evaluare a proiectelor;
  • Reducerea problemelor în implementare și, implicit, a corecțiilor financiare aplicate;
  • Reducerea numărului de proiecte cu finanțare aprobată la care beneficiarii renunță;
  • Îmbunătățirea colaborării între Autoritățile de Management și Organismele Intermediare, inclusiv printr-un sistem de schimb de date automatizat și modern (fără prelucrări manuale ale datelor, așa cum s-a întâmplat în perioada de programare 2007-2013).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Urmărirea procesului

Implementarea unui sistem care să permită aplicanților pe fonduri europene să urmărească circuitul parcurs de propria cerere de finanțare.


Un asemenea sistem ar ajuta nu numai la crearea unui sistem mai transparent dar ar ajuta și la identificarea eventualelor “dopuri” în sistem. Dacă aceste întârzieri sunt identificate în timp real, există șanse mai mari ca ele să fie rezolvate. Sistemul mySMIS trebuie finalizat de urgență (la nivelul lunii martie 2016 este încă în lucru/testare, deși contractul de elaborare a platformei mySMIS a fost finalizat de foarte multă vreme).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Depunere 100% online

Realizarea de sisteme de depunere și evaluare online a proiectelor pe toate Programele Operaționale.
Astfel de sisteme asigură, pe de o parte, o transparență totală în procesul de depunere și evaluare a proiectelor, iar pe de altă parte asigură o eficiență crescută în evaluarea proiectelor. Aceste sisteme trebuie corelate cu simplificarea procedurilor de evaluare, precum și cu o cuantificare foarte precisă a criteriilor utilizate în evaluarea proiectelor depuse prin eliminarea ambiguităților și a criteriilor interpretabile. Implementarea sistemelor de depunere și evaluare online, precum și simplificarea procedurilor și clarificarea și cuantificarea criteriilor de evaluare este în responsabilitatea Autorităților de Management ale programelor aferente, acestea fiind organismele ce pot realiza astfel de acțiuni, în colaborare cu Organismele Intermediare și cu solicitanții/beneficiarii de fonduri.


ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Simplificarea ghidurilor

Simplificarea ghidurilor solicitanților și a procedurilor de evaluare, selecție și implementare a proiectelor cu finanțare europeană.

Realizarea unui mecanism de elaborare a ghidurilor beneficiarului pe toate liniile de finanțare, în consultare cu actorii publici și mediul privat, care să permită lansarea de urgență a tuturor apelurilor de proiecte aferente anului 2016, dar și aferente anilor următori. Ghidurile, în acest moment, sunt documente stufoase, cu proceduri greoaie în evaluare și implementare, care duc la perioade foarte lungi în evaluare, dificultăți mari la implementarea proiectelor și chiar corecții semnificative pe multe dintre proiecte. Exemple de succes în absorbția de fonduri europene din țări precum Polonia pot fi folosite pentru simplificarea mecanismului de absorbție a fondurilor din România. În acest sens, următoarele acțiuni trebuie întreprinse:

  • Organizarea, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, de sesiuni de informare și transfer de know-how cu autoritățile de resort din țări cu rate mari de absorbție;
  • Preluarea modelelor respective, adaptate la legislația națională și modificarea întregului sistem de gestionare a fondurilor în sensul eficientizării acestuia;
  • Stabilirea unui sistem instituționalizat de consultări periodice și schimb de experiență între Autoritățile de Management, Organismele Intermediare (inclusiv Agențiile de Dezvoltare Regională) și solicitanții/beneficiarii de fonduri europene.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?